Печат Печат
Публикуване на ОФЕРТИ
Публикуване на ОФЕРТИ за платено отразяване на предизборната кампания
Валидно към 17 април 2014


 
Основание

Съгласно Изборен кодекс 2014 (чл. 187, чл. 198 ал. 4) търговските медии следва да публикуват офертите си за платено отразяване на предизбораната кампания за Европейски избори '2014 на своите интернет страници. Срокът за изпълнение на това изискване е 40 дни преди изборния ден или 14 април 2014 г


Очакваше се търговските медии да публикуват по съответен виден и ясен начин своите конкретни тарифи, условия, ред, време за отразяване на предизборната кампания. Медиите са един от основните обществени субекти, които имат не само права, но и отговорност в изборния процес като цяло. Те имат права да осъществяват контрол върху държавните органи и институции, както и върху политическите партии, коалиции, и независимите кандидати. Обществен интерес е медиите, като контра власт, "Четвърта власт" активно, политически безпристрастно и граждански отговорно да упражняват тези свои конкретни права в изборния процес. Но доколкото демокрацията е баланс между права и отговорност, от медиите се очаква не само да спазват закона, конкретните решения, препоръки от ЦИК, но и да дават пример задобра практика на другите основни субекти в изборния процес. 
 
Три дни след законово установения срок, на 17 април 2014 приключихме целевото наблюдение на 144 национални и регионални медии - ежедневни вестници, радио, телевизия и онлайн медии. Целта ни бе да проверим доколко те са спазили първото законово изискване в подготовката на предизборната кампания за Европейски избори '2014, според Хронограмата на ЦИК. 


Резултати

Установихме, че този законов ангажимент към 17 април 2014 е изпълнен само от около една трета от наблюдаваните 144 медии.  
 
52 от общо 144 медии са публикували в срок и цялостно изисканото от закона:
 • тарифи, валидни за конкретната кампания за Европейски избори '2014;
 • наред с цената са публикували и конкретните условия, време и ред за публикуване и излъчване;
 • място на публикуване - най-често медиите публикуват офертите си в рубриките „Реклама” или „Избори 2014”, в които е най-естествено потребителите - политически субекти, граждани, неправителствени наблюдателски организации и др. да ги търсят. Медиите, част от една медийна група публикуват офертата за цялата група на сайта на групата или на сайта на всяка отделна медия. Първото решение затруднява потребителя да открие и използва публикуваната оферта, особено в случаите, когато не е направена хипервръзка между страницата на отделната медия и страницата на медийната група;
 • начин на публикуване - публикуването на тарифите и условията е направено по такъв начин, че да са бързооткриваеми и да се улесни достъпа на потребителите до тях - бързо и лесно могат да бъдат изтеглени, за да се ползват. 
 • графичните им решения улесняват потребителите в търсенето на конкретна информация; липсват двусмислия.
Добро решение за публикуване на условия, ред, време и тарифи за платено отразяване на предизборната кампания е извеждането на допълнителен бутон в главното меню на страницата, който води към пълната оферта на медията. При това решение офертата е публикувана на видимо място в сайта, ясно обозначена е и лесно откриваема. Към страницата, на която е публикувана офертата е добавен бутон за бързо отпечатване на оферта.

Подобно решение улеснява потребителя - спестява времето му да открие офертата и да работи с нея. Медията осигурява прозрачност на условията, при които работи в предизборната кампания, равен достъп на политическите субекти до формираната от нея публична среда. Решението е основание за нарастване на общественото доверие и влияние на медията, доколкото тя изгражда имидж на медия, работеща не против, около или зад, а в синхрон със закона и обществения интерес. 

Вместо допълнителен бутон в главното меню, водещ към пълната оферта, някои медии публикуват на главната си страница интерактивен банер, привличащ вниманието на потребителите към тематиката на Европейски избори '2014. Банерът води към офертата на медията за платено отразяване на предизборната кампания. Публикуван непосредствено под гриф "За реклама" или подобен, указващ недвусмислено съдържание, свързано с рекламни тарифи и оферти. Офертата на медията е достъпна в Word, изтегля се автоматично от потребителя.

Интересно тук е допълнението към офертата, което регистрирахме. Редом до офертата си, медията публикува и видеоклип на Европейски парламент за мотивация на гражданите да гласуват в изборите за членове на Европейски парламент '2014. Също и дискусия с настоящи български депутати в Европейския парламент: "Защо е важен моят глас?".

Вижте още добри решения за публикуване на условия, време, ред и тарифи за отразяване на предизборната кампания на специалната ни страница "Добра практика".

Сред решенията, предлагани от онлайн медиите, регистрирахме и опция: "За политическа реклама: оскъпяване...". Вместо самостоятелна оферта за платено отразяване на предизборната кампания за Европейски избори 2014. 7 онлайн медии  - 5 с национален аудиторен обхват и 2 с регионален, предлагат оскъпяване на офертата за търговска реклама в размер от 25% до 100%.

 
По-голяма част от медиите са изпълнили частично изискването на Изборния кодекс – публикували са само тарифите, пропускайки ред и време за отразяване на предизборната кампания.

Най-голям е проблемът при онлайн медиите, наречени в Изборния кодекс 2014 "онлайн новинарски услуги". 56 от общо 77 онлайн медии с национално и регионално, локално потребление не са публикували условия, ред, време и тарифи за отразяване на предизборната кампания. 

При традиционните медии - печат, радио и телевизия, съотношението на изрядните спрямо неизрядните според закона медии е 50 на 50

В разреза медии с национално и регионално покритие, националните медии изглежда са се справили по-успешно с първата си законово вменена отговорност в подготовката на предизборната кампания. 20 от медиите с национален обхват са публикували в срок офертите си за платено отразяване на предизборната кампания. 23 не са. При регионалните медии отношението е 29 към 72 в полза на непубликувалите своите предизборни оферти. 

Регистрирахме и някой "странности"

Известен малък брой медии от извадката - само 6, от тях 5 са ежедневници и 1 - радио с регионално разпространение, предлагат офертата си за платено отразяване на предизборната кампания от Парламентарни избори 2013. Какво би могло да означава това решение? Вероятно те работят при същите условия и тарифи. Не обновяват страницата си редовно? ЦИК ще приеме ли този подход като законосъобразен?

Част от медиите, не публикували офертите си по начин и в срок, указани от Изборен кодекс 2014 към 17 април 2014, когато приключи наблюдението на ГИСДИ, изпълниха ангажимента си към закона и обществото на България няколко дни по-късно.
Продължаваме да забелязваме публикуване на оферти от медиите, при спорадичните проверки, които правим.

 При подобна проверка попаднахме на страницата на регионален ежедневник с тираж 5000 броя, както сам обявява,  публикувана в рубриката "Реклама". Вестникът обявява датата, на която е публикувал офертата за платено отразяване на предизборната кампания за Европейски избори 2014. Където и да попадне мишката в страницата на офертата, се явява напомнителен сигнал "Evroizbori 2014". Забележете датата на публикация на офертата. 

Ето още един регионален ежедневник с интересно решение. Отново е изписана датата, на която е направена публикацията на офертата. Сигурно е, че тази дата излиза далеч извън законовообявения срок. Към посочената дата, обаче, предложената оферта, едва ли ще намери клиенти. 


И накрая: ако вестникът няма интернет страница. Прецедент е в. „Телеграф”, който не поддържа интерактивна страница в интернет. На адрес http://www.telegraph.bg/ се отваря статично изображение на първата страница на настоящия брой на вестника. при това положение, вестникът няма къде да публикува офертата си - според Изборен кодекс 2014 публикацията трябва да е на интернет страницата на медията.


Въпроси

Причините за пропускане на срока вероятно са от различен характер. От непрецизирани в закона термини, условия, позволяващи двуяко тълкувание до непрецизни в своята работа медии. Резултатите от "първата проверка" в медийния мониторинг на ГИСДИ провокират редица въпроси с належащо решение:
 • Санкция. Предвижда ли се санкция за медиите, неспазили изискването на закона? Каква? Неспазването на изискването означава ли, че съответните медии няма да участват в предизборната кампания с платено отразяване на предизборната кампания и политическа реклама? Означава ли, че ще отразяват предизборната кампания в полза на обществения интерес – безплатно?​ Или просто няма да декларират приходи от платено отразяване на предизборната кампания и политическа реклама? 
 • Предоставяне и отчитане на медийните пакети. Според чл. 178 от ИК държавата предоставя средства за медийни пакети в размер на 40 000 лв. на партиите и коалициите. Според ал. 5.  редът за предоставянето и разходването на средствата за медийните пакети се определя от ЦИК съгласувано с министъра на финансите. Ще се признаят ли като разходи, плащания за политическа реклама и други предизборни материали, направени към медии, неспазили изискването на чл. 198 ал. 4 от ИК, 2014?
 • Начин и място на публикуване на офертите. В ИК има изискване за мястото на публикуване на офертите – на интернет страницата на медията. Конкретно къде в страницата и как са решения, които медиите сами взимат. Следва да се изисква от медиите публикацията да бъде ясна, видима, лесно откриваема, на страницата на всяка отделна медия, независимо от принадлежността й към дадена медийна група. Трябва да се има предвид и прецедентът: вестник, който няма интерактивен сайт – в. „Телеграф”, къде да публикува офертата си? 
 • Условия, ред и време за отразяване на предизборната кампания. При неуточнен регламент – ред и време за отразяване на предизборната кампания – е възможно нарушаване на равния достъп на политическите партии и участници в Европейски избори 2014. Ако две партии са договорили и предплатили участие в дадена медия, как медията решава в какъв ред да се излъчат съответните материали? Печатните медии и онлайн новинарски услуги следва да публикуват „условия и цени” (чл. 187). Търговските електронни медии следва да публикуват „условията и редът за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите” (чл. 198 (4). Какво се разбира под „условия и цени” при печатните медии и онлайн новинарски услуги? При печатните медии следва да се разбира място, размер, цвят на публикацията, честота на публикуване. При онлайн новинарските услуги – всичко това плюс време на излъчване; позиция, на която стои публикацията и време, в което заема тази позиция.  Всички видове медии следва да уточнят реда, по-който ще бъдат публикувани предизборни материали. Според собствеността печатните медии и онлайн новинарски услуги и търговските електронни медии са от един тип – частни, търговски медии. Следва по този признак да бъдат третирани еднакво от закона.
 • Онлайн новинарски услуги.  Най-голям дял на неспазили изискването на Изборния кодекс имат онлайн медиите. Може би те не се самоидентифицират като предоставящи „онлайн новинарски услуги”. Възможно е да има проблем с разбирането на термина „онлайн новинарски услуги” сред журналистическата и медийна гилдия, сред  обществеността. Съдържанието на термина е изяснено в Решение на ЦИК № 156-ЕП, относно реда за предоставянето и разходването на средствата за медийни пакети - чл. 11 бб. Проверка в Гугъл показва, че терминът „онлайн новинарски услуги” се използва само в България в рамките на изборното законодателство. В научни публикации – български и чуждестранни, е възприет термина „онлайн медии”, обозначаващ интернет-базирани комуникационни платформи – интернет информационни агенции; информационни сайтове; информационно-аналитични сайтове; блогове. По аналогия от „аудиовизуални медийни услуги” (Директива за аудиовизуалните медийни услуги, 2007) e възможен пренос към „онлайн медийни услуги”. 
 • Мониторинг на медиите с цел наблюдение на изпълнението на вменениете им от Изборен кодекс 2014 изисквания и отговорности в изборния процес. Кой следи дейността на медиите по време на предизборната кампания за контрол на своевременното и точно изпълнение на конкретните изисквания на Изборния кодекс, 2014? За радио и телевизия – СЕМ, според Споразумение за мониторинг между ЦИК и СЕМ? Колко медии наблюдава СЕМ? Кой наблюдава печатните медии и онлайн медиите.
 
ГИСДИ медиен мониторинг
Европейски избори '2014
Предварителни резултати
17 април 2014


Печат Печат


» Четвърта власт » EВРОизбори '2014 » Публикуване на ОФЕРТИ