Печат Печат
ПЛАТЕНИ материали
Указване на ПЛАТЕНИ МАТЕРИАЛИ, публикувани в медиите
Валидно към 17 май 2014

 
Основание

Съгласно Изборен кодекс `2014 доставчиците на медийни услуги следва да сигнализират платените материали, които публикуват и разпространяват в хода на предизборната кампания за Европейски избори 2014.
 
Уведомяване за ПЛАТЕНО СЪДЪРЖАНИЕ
Чл. 179. При излъчване, публикуване и разпространение на платени форми на отразяване на предизборната кампания доставчиците на медийни услуги ги отделят чрез визуални, звукови или пространствени средства и указват по подходящ начин, че материалът е платен. 

Доставчик на медийна услуга според Изборния кодекс 2014, Допълнителни разпоредби  е физическо или юридическо лице, което носи редакционна отговорност за избора на съдържанието на медийната услуга и определя начина, по който тя е организирана. Като медийни услуги са определени:
  • печатните медии – вестници, списания и други периодични издания; 
  • обществените и търговските електронни медии;
  • онлайн новинарските услуги – електронните издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания.
Това е законовото основание на ГИСДИ да провери дали и как медиите отделят и обозначават платените предизборни матириали от неплатените. За целта извършихме целево наблюдение на 114 национални и регионални медии в периода 13-16 май 2014. Разпределението на извадката е както следва: 7 национални и 1 регионален ежедневник на хартия и техните електронни издания; 22 регионални ежедневника - онлайн версия; 77 онлайн медии.


Резултати

Установихме разнообразни форми за изпълнение на този законов ангажимент от медиите, тъй като нито Изборния кодекс, нито последащите Решения на ЦИК не дават детайлни указания за това по какъв начин, с какви задължителни аксесоари медиите да указват платените материали. Решението е оставено на изпълнителите, в този случай това са медиите. При тази широка постановка: "чрез визуални, звукови или пространствени средства и указват по подходящ начин" е трудно да се определи кои от медиите отговарят на законовото изискване и кои не. 

Открояват сe с добри решения вестниците "24 часа" - национален ежедневник и "Росица" - регионален ежедневник. Те единствени сред наблюдаваните медии обозначават по специален начин платеното съдържание.

"24 часа" използва в хартиеното си издание специален знак в кръгла форма, наподобяващ мишена. Представлява вписани една в друга окръжности. В най-външната е изписано "Избори 2014" и "Купуването и продаването на гласове е престъпление". В следващата е указано, че материалът е платен чрез надписа "Платен материал".  Знакът е цветен и черно-бял. Поставен е най-често в края на платения материал - в долен десен ъгъл. Медията изисква от възложителите по договорите за платено отразяване на предизборната кампания да декларират съгласието си техните платени предизборни материали да се публикуват, обозначени по съответен начин. 


На хартиените страници на вестник "Росица" виждаме гриф "Евроизбори - 25 май 2014", в който е пояснено, че "Всички материали, публикувани в тази рубрика са платени. Те изразяват позицията на съответна партия, коалиция или канидат". След края на материала е изписано "Купуването и продаването на гласове е престъпление". Тази форма на обозначаване изключва всякакво двусмислие и колебание дали е или не е платен съответния материал. 

Вестник "Труд" също използва специално разработена марка, с която обозначава платените материали. Формата й е правоъгълна. Съставена е от: знак - художествено изображение на един от знаците, с които избирателите отбелязват избора си "V", съчетано с цветовете на националния флаг; текст - "Евроизбори 2014" в съответна графична форма. Марката е разработена в цветен и черно-бял формат.

Подобно решение за сигнализиране на платеното предизборно съдържание има и вестник "Преса". Знакът, който използват е с подобно графично решение като вместо знак за гласуване, вестникът прави по-артистичен дизайн на буквата "О" в словоформата "евро"  - вгражда около нея символните за ЕС звезди.

Това решение може да бъде разбрано двуяко. От една страна, както следва да бъде възприето, като сигнализация за платен материал. От друга - като комуникационен материал, елемент от информационната кампания за Избори 2014.

Вестник "Стандарт" поставя на определени страници гриф "Избори 2014". Грифът изглежда по същия начин както грифовете, които вестникът традиционно използва, за да обозначи отделни рубрики в цялостното си съдържание. Знакът може да бъде възприет по-скоро като отделна рубрика, разработвана по повод на голямо общоевропейско събитие, отколкото като сигнализация на платени предизборни материали. 


Не забелязахме сигнализация на платени предизборни материали в останалите печатни медии, включени в извадката ни. 

В електронните си издания, ежедневниците по-скоро не маркират платените предизборни материали  - не сме регистрирали нито един специално разработен и използван знак. Решението на 2 от електронните издания е да въведат рубрика "Избори 2014" или "Евроизбори 2014" в главното меню, където публикуват и платени и неплатени материали, свързани с предизборната активност на кандидатите за депутати в Европейсски парламент.

 
Същото решение - вместо специален сигнал, указващ платените материали, се въвежда нова изборна рубрика, в която се публикуват и платените и неплатените предизборни материали, виждаме на страниците на 34 от общо 106 наблюдавани онлайн медии. 

Да, публиката е известена, че в конкретния материал става дума за избори. Но не е предупредена от медията, че чете, слуша, гледа платен предизборен материал, разпространяван по силата на сключен договор с политическа партия, коалиция или независим кандидат. Постигането на разграничение между платените материали, т.е. материали, специално подготвени от участниците в предизборната надпревара с цел по-вискока степен на популярност и въздействие върху аудиторията, гражданите, избирателите, и неплатените, т.е. материалите, които медията сама подготвя в изпълнение на своята изначална функция да информира, да служи на обществения интерес, е основната цел, която нормата на Изборния кодекс трябваше да постигне. 

67 от 106 наблюдавани онлайн медии не сигнализират по никакъв начин платените предизборни материали. Нито използват някакъв специално разработен знак, нито са въвели специализирана рубрика. Какво означава това? Че те не работят по договори с политически партии, коалиции, независими кандидати в тази предизборна кампания? Че те отразяват кампанията безплатно, в полза на обществения интерес? 

Регистрирахме и някои странности. Част от наблюдаваните онлайн медии, дори и електронни издания на водещи регионални ежедневнии, предлагат рубрика "Избори 2013", която води към материалите, подготвяни за изборите миналата година. Същевременно останалото съдържание е обновено към днешна дата. Друго решение: рубриката "Избори 2013" е празна, под нея на началната страница е поставен банер на политическа партия, актуален към настоящата кампания. И обратното: въведена е рубрика "Евроизбори 2014", която към днешна дата все още не предлага никакво съдържание или предлага материали от предходната предизборна кампания през 2013. 

Какво говори празната рубрика "Евроизбори 2014"? Какво казва за медията и нейния бизнесмодел? Какъв знак дава на законодателя? Какви са посланията, които изпраща към развитието на публичния политически дебат? А какво казва медията на аудиторията си?


ГалерияВъпроси

Резултатите от "третата проверка" в медийния мониторинг на ГИСДИ отново провокират редица въпроси:
  • Форми на указване на платено съдържание. Какви конкретни форми на указване на платено съдържание приема ЦИК? По какви критерии гражданите да различат платеното от неплатеното предизборно съдържание в медиите предвид изложените резултати? Могат ли те да следят предизборните материали в няколко медии едновременно, да засичат приблизително еднакви и повтарящи се заглавия, снимки, текстове и това да използват като ориентир за платено съдържание?
  • Санкция. Предвижда ли се санкция за медиите, неспазили изискването на закона? Каква? Неспазването на изискването означава ли, че съответните медии не участват в предизборната кампания с платено отразяване на предизборната кампания и политическа реклама? Означава ли, че отразяват предизборната кампания в полза на обществения интерес – безплатно?​ Или просто няма да декларират приходи от платено отразяване на предизборната кампания и политическа реклама? 
  • Онлайн новинарски услуги. Отново проблемът е тук. Може би за голяма част от онлайн медиите да работиш чрез интернет все още означава да работиш извън рамката на всяка регулация, в част от случаите дори безотговорно спрямо вече формираната аудитория? Възможно ли е да има проблем с разбирането на термина „онлайн новинарски услуги” сред журналистическата и медийна гилдия, сред  обществеността?
  • Мониторинг на медиите с цел наблюдение на изпълнението на вменениете им от Изборен кодекс 2014 изисквания и отговорности в изборния процес. Кой следи дейността на медиите по време на предизборната кампания за контрол на своевременното и точно изпълнение на конкретните изисквания на Изборния кодекс, 2014? За радио и телевизия – СЕМ, според Споразумение за мониторинг между ЦИК и СЕМ? Колко медии наблюдава СЕМ? Кой наблюдава печатните медии и онлайн медиите. 

ГИСДИ медиен мониторинг
Европейски избори '2014
Предварителни резултати
17 май 2014


Печат Печат


» Четвърта власт » EВРОизбори '2014 » ПЛАТЕНИ материали