Печат Печат
Наблюдатели
 
ПРАВА на НАБЛЮДАТЕЛИТЕ

 
Наблюдателите имат право да:
 
 •  присъстват на заседанията на избирателните комисии;
 •  присъстват при отпечатването и доставката на хартиените бюлетини;
 •  присъстват при получаването на изборните книжа и материали и подготовката на помещенията за гласуване;
 •  присъстват в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден;
 •  присъстват в изборното помещение по време на гласуването;
 • присъстват в изборното помещение при отварянето на избирателните урни и при установяване на резултатите от гласуването, за което им се осигурява пряка видимост;
 •  присъстват при предаване на бюлетините, останалите книжа и материали на комисиите по чл. 287, ал. 7 и чл. 445, ал. 7 - от СИК в РИК и Общинска администрация.
 •  присъстват при въвеждането и повторното въвеждане в избирателните комисии и изчислителните пунктове на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии; при въвеждането на данните може да присъства само един наблюдател от една и съща организация;
 •  получат срещу подпис копие от изборния/те протоколи с резултатите от гласуването в избирателната секция, както и с резултатите от гласуването в съответния изборен район (район) - в СИК и в РИК;
 •  подават жалби и сигнали за нарушения на изборния процес;
 •  извършват одит и проверка на системата за машинно гласуване;
 •  присъстват на всички етапи от изборния процес.
    
      В една избирателна секция в даден момент може да присъстват най-много 2 наблюдатели от една и съща организация, като в изборното помещение може да присъства само 1 от тях. Наблюдателите не са обвързани с конкретна избирателна секция.

       Имат право да гласуват с удостоверение за гласуване на друго място, издадено по реда на чл. 34, но само ако то е подадено до указания срок.

   Държавните и местните органи и техните администрации и избирателните комисии са длъжни да оказват съдействие на наблюдателите и да им предоставят при поискване сведения и документи във връзка с изпълнение на правомощията им.


 
Легитимиране и отличителни знаци

   През всички етапи от изборния процес наблюдателят се легитимира с издаденото му удостоверение. Удостоверението се издава в един екземпляр.

     В изборния ден наблюдателите са длъжни да носят единствено отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия. Наблюдателите, които носят отличителни знаци извън утвърдените от ЦИК, както и онези, които не носят отличителни знаци, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред районната или общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно. Решението не подлежи на обжалване.

 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ на НАБЛЮДАТЕЛИТЕ
 
 •  Едно лице не може да бъде едновременно наблюдател и анкетьор.
 •  Наблюдателят не може да бъде придружител.
 •  За дейността си наблюдателите не може да получават възнаграждение от партии, коалиции, инициативни комитети и техните кандидати.
 
Наблюдателите осъществяват дейността си от регистрирането им с Решение на ЦИК до насрочването на следващите избори от същия вид (вероятно нови Евроизбори през 2018 г.).

При избори за общински съветници и за кметове наблюдателите осъществяват дейността си от регистрирането им до насрочването на следващите общи избори. Организацията може да прави промени в списъка на регистрираните наблюдатели.

Общият брой на наблюдателите, регистрирани от една неправителствена организация, не може да надвишава броя на избирателните секции в страната.

Общият брой на наблюдателите извън страната, регистрирани от една неправителствена организация при избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България, не може да надвишава броя на избирателните секции извън страната.
 
        Централната избирателна комисия регистрира до изборния ден наблюдателите:

 
1. изрично упълномощени представители - на регистрираните български неправителствени организации;

2. чуждестранни представители на Европейския парламент, на чуждестранни парламенти, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и други парламентарни асамблеи, на чуждестранни партии и движения, както и лица, които не са български граждани, посочени от партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати.

(2) Централната избирателна комисия регистрира българските неправителствени организации, които желаят да участват с изрично упълномощени представители като наблюдатели в изборите.

(3) Регистрирането на организациите по ал. 2 се извършва въз основа на заявление, подписано от лицето, представляващо организацията съгласно актуалната й съдебна регистрация или от изрично упълномощено от него лице.


(7) Централната избирателна комисия регистрира наблюдателите въз основа на списъка по ал. 4, т. 3 при спазване на изискването на чл. 111, ал. 3 и 4.

(8) Централната избирателна комисия издава удостоверения на регистрираните наблюдатели в тридневен срок от подаване на заявлението или искането.

 

Изборен кодекс`2014
Печат Печат


» НаблюдателиТЕ » Наблюдатели